امروز: چهارشنبه 7 تیر 1396
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
پوشش و حجاب در ادیان اهل کتاب 15,000 دانلود
مبانی و ادله فقهی حدود حجاب زن در فقه امامیه 33,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی مقایسه ای حجاب زنان در فقه شیعه و اهل کتاب 21,000 دانلود
ارزیابی مقایسه ای حجاب زنان در فقه شیعه و اهل کتاب 85,000 دانلود
مطالعه و وارسی نقوش و شکل در سفالینه 115,000 دانلود
بررسی چالشها و راهکارهای امر به حجاب و نهی از بدحجابی 145,000 دانلود
مبانی نظری بررسی چالشها و راهکارهای امر به حجاب و نهی از بدحجابی 37,000 دانلود
پرپوزال بررسی چالشها و راهکارهای امر به حجاب و نهی از بدحجابی 24,000 دانلود
اصول فقهی حجاب و مسئولیت نظام اسلامی‏ 14,000 دانلود
ارزیابی مستندات حجاب 8,000 دانلود
بررسی حجاب از نگاه عالمان دینی و نظام حقوقی ایران 24,000 دانلود
ارزیابی فقهی حدود شناسی حجاب در مذاهب پنجگانه و نظام حقوقی ایران 97,000 دانلود
مبانی نظری ارزیابی فقهی حدود شناسی حجاب در مذاهب پنجگانه و نظام حقوقی ایران 28,000 دانلود
پروپوزال ارزیابی فقهی حدود شناسی حجاب در مذاهب پنجگانه و نظام حقوقی ایران 15,000 دانلود
پیشینه سفالگری در ایران 18,000 دانلود
ارزیابی فرم سفالهای شوش 16,000 دانلود
تحلیل معنایی نقش های سفالینه های نقش و نگار شوش 15,000 دانلود
رابطه فرم و نقوش سفالینه های شوش 9,000 دانلود
خصوصیات طبیعی، انسانی شهرستان شوش و بررسی جاذبه های گردشگری آن 27,000 دانلود
نظریه های گردشگری و بررسی ماهیت و اهداف صنعت گردشگری 29,000 دانلود
مشخصه های طبیعی و انسانی شهر شوش 15,000 دانلود
ضرورت و رویکرد برنامه ریزی توسعه گردشگری و بررسی فرآیند آن 12,000 دانلود
بررسی و تشریح پتانسیل جاذبه های گردشگری شهرستان شوش 18,000 دانلود
برنامه ریزی گردشگری با به رویکرد توسعه پایدار 149,000 دانلود
مبانی نظری برنامه ریزی گردشگری با به رویکرد توسعه پایدار 39,000 دانلود
پروپوزال توسعه پایدار با برنامه ریزی گردشگری 19,000 دانلود
مداخله قدرتهای برون منطقه ای در استقرار سیستمهای امنیت خلیج فارس 18,000 دانلود
تحلیل اثرات متغیرهای منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در خلیج فارس 16,000 دانلود
پیشینه تاریخی نظام های امنیتی در خلیج فارس به ترتیب جایگزینی 26,000 دانلود
بررسی آفات درونی کشورهای حاشیه خلیج فارس و بحرانهای درونی این کشورها 13,000 دانلود
تحلیل تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس 135,000 دانلود
مبانی نظری بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی 29,000 دانلود
پروپوزال بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی 16,000 دانلود
ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی شهرداری و بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی 87,000 دانلود
کمّی سازی سطح پیکوگرم برخی از هورمونهای رشد در ادرار گاو با استفاده از میکرواستخراج قطره ای حباب در قطره ترکیب شده با حلال 10,000 دانلود
پاورپوینت تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن 120,000 دانلود
شیمی تشعشع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن 12,000 دانلود
نقش نانوذرات در ساخت سلول های خورشیدی 13,000 دانلود
بررسی فرمان آتش به اختیار رهبری و تحلیل اهداف برای این فرمان 8,000 دانلود
اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم 149,000 دانلود
پیشینه تحقیق اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم 25,000 دانلود
پروپوزال اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های رشد فیزیولوژیکی گندم دوروم 35,000 دانلود
اصول حقوقی موجود بر تنگه های بین المللی 35,000 دانلود
رژیم حقوقی تنگه هرمز و بررسی آن از نگاه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 12,000 دانلود
بررسی نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صفات و مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم 45,000 دانلود
پاورپوینت یک طرح کارآمد برای انتقال ویدئویی بر روی شبکه های موردی 19,000 دانلود
پاورپوینت ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین 12,000 دانلود
بررسی روشهای میکروبی ازدیاد برداشت در مخازن نفتی 15,000 دانلود
روشهای ازدیاد و صیانت از مخازن برای بهبود عملكرد مخازن نفتی در ایران 115,000 دانلود
بررسی تزریق گاز به میادین نفتی به عنوان یكی از روشهای موثر ازدیاد برداشت 17,000 دانلود